Využite extra zľavy na matrace BENAB s darčekovým poukazom BENAB5. Akcia platí do 31.7.2024.

0,00 € / 0ks
0

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru bez udania dôvodu do štrnásť (14) dní odo dňa prevzatia tovaru. Počas plynutia tejto lehoty je kupujúci oprávnený tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom, ktorý je obvyklým pri nákupe v klasickom „kamennom obchode“. Kupujúci berie na vedomie, že „odskúšaním tovaru“ nemožno rozumieť, že kupujúci tovar začne používať a následne využije právo odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru.

 2. Štrnásťdňová (14) lehota na odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

 3. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku sa tovar považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním splnomocnená osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

 

 1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese PROFI matrace s.r.o., Strážnická 19, 90901 Skalica, email: obchod@zdravotne-matrace.sk. Na tento účel môžete použiť aj vzorový formulár (odkaz na vzorový formulár) na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, ktorý však nie je povinný. Po prijatí odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru Predávajúci ihneď zašle kupujúcemu potvrdenie o prijatí odstúpenia.

Charakter ponúkaného tovaru (veľkosť, resp. objemnosť matracov) vo väčšine prípadov zákazníkovi do značnej miery obmedzuje možnosti zaslania tovaru na našu adresu. Väčšina prepravcov vrátane Slovenskej pošty nedoručuje nadmerné zásielky. Preto nás prosím vopred kontaktujte (0948 50 60 79, obchod@zdravotnematrace.sk) a s celým postupom Vám radi pomôžeme.

 1. Vo formulári na odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru sa uvádza najmä špecifikácia tovaru, dátum objednania tovaru, dátum dodania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho, podpis kupujúceho a dátum. Kupujúci môže uviesť, akým spôsobom majú byť vrátené peňažné prostriedky. V tejto súvislosti uvedie bankové údaje alebo poštovú adresu.

 2. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy o predaji tovaru, zrušuje sa od začiatku každá zmluva súvisiaca so zmluvou o predaji tovaru uzatvorená medzi Predávajúcim a kupujúcim.

 3. Ak došlo k platnému odstúpeniu od zmluvy o predaji tovaru, Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy o predaji tovaru, najmä kúpnu cenu za tovar a náklady na dodanie tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

 4. Platba bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnásť (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že pri odstúpení od zmluvy o predaji tovaru nie je Predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar vrátený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Pre vrátenie platieb bude použitý rovnaký platobný prostriedok, akým kupujúci hradil kúpnu cenu, pokiaľ kupujúci výslovne v odstúpení od zmluvy o predaji tovaru neurčí inak. Zvolením iného spôsobu kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

 5. V prípade odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru je kupujúci povinný vrátiť tovar Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnásť (14) dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy o predaji tovaru. Tovar možno vrátiť jeho zaslaním a to v obale vyhovujúcom preprave na poštovú adresu Strážnická 19, 909 01 Skalica, alebo jeho odovzdaním na adrese Strážnická 19, 909 01 Skalica po predchádzajúcej telefonickej dohode o termíne a čase odovzdania. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný Predávajúcemu späť pred uplynutím štrnástich (14) dní. Kupujúci má povinnosť vrátiť tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, manuálu, záručného listu prípadne iných listín, ktoré boli priložené k tovaru, a v originálnom obale. Charakter ponúkaného tovaru (veľkosť, resp. objemnosť matracov) vo väčšine prípadov zákazníkovi do značnej miery obmedzuje možnosti zaslania tovaru na našu adresu. Väčšina prepravcov vrátane pošty nedoručuje nadmerné zásielky. Preto nás prosím vopred kontaktujte a s celým postupom Vám radi pomôžeme.

 6. V prípade dohody Predávajúci objednáva prepravu za kupujúceho. Povinnosťou kupujúceho je riadne zabaliť tovar, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia pri preprave (po dohode Predávajúci pošle kupujúcemu vhodné náhradné obaly).

 7. Pri odstúpení od zmluvy o predaji tovaru znáša kupujúci priame náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu vrátane priamych nákladov na vrátenie takého tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, a je tak potrebné zvoliť iný spôsob jeho doručenia Predávajúcemu. Výška priamych nákladov spojených s vrátením tovaru závisí od veľkosti tovaru, jeho hmotnosti, od vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje služby.

 8. Ak kupujúci odstúpil od zmluvy o predaji tovaru a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, prípadne hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti, Predávajúci je oprávnený domáhať sa náhrady škody voči kupujúcemu vo výške, o ktorú sa hodnota tovaru znížila. Predávajúci je oprávnený započítať svoju pohľadávku na náhradu škody, ktorú má voči kupujúcemu s pohľadávkou kupujúceho voči Predávajúcemu na vrátenie preukázateľne uskutočnenej platby.

 9. V prípade nedodržania štrnásť (14) dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru, alebo ak odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru nie je jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru, odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru sa považuje za neplatné a Predávajúcemu nevznikajú povinnosti spojené s platným odstúpením od zmluvy o predaji tovaru. Zároveň má Predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru späť kupujúcemu.

 10. Podľa ustanovenia § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nemôže odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru, predmetom ktorej je

 

 1. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 5. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 1. Odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru kupujúcim, ktorý je podnikateľ

  1. Na dôvody odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru uzavretej medzi Predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. Na vrátenie už poskytnutých plnení sa v prípade odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru primerane použijú ustanovenia týchto VOP o odstúpení od zmluvy o predaji tovaru uzavretej medzi Predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

Charakter ponúkaného tovaru (veľkosť, resp. objemnosť matracov) vo väčšine prípadov zákazníkovi do značnej miery obmedzuje možnosti zaslania tovaru na našu adresu. Väčšina prepravcov vrátane pošty nedoručuje nadmerné zásielky. Preto nás prosím vopred kontaktujte (0948 50 60 79, obchod@zdravotnematrace.sk) a s celým postupom Vám radi pomôžeme.